Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki obsługi podróżnych, przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 915); dalej: „Prawo Przewozowe”. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Injobs.pl Sp. z o.o , ul. Mazurska 1, 11-700 Mrągowo KRS 0000685786 NIP 7422256702
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Przewoźnik – Injobs.pl Sp. z o.o , wykonujący przewóz Pasażerów w międzynarodowym transporcie drogowym;
  2. Opłata Rezerwacyjna – opłata administracyjna w wysokości 0,00 zł za wystawienie jednego Biletu Elektronicznego;
  3. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;
  4. Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do pojazdu; Bagaż może składać się z Bagażu podstawowego lub Bagażu podręcznego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu;
  5. Bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika, mający postać:
   • Biletu Elektronicznego – sprzedawanego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika lub Stronę Internetową Pośrednika i przesyłanego nabywcy drogą elektroniczną w postaci Faktury Elektronicznej;
   • Biletu Tradycyjnego – sprzedawanego w Punkcie Sprzedaży; Bilet Tradycyjny stanowi fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); dalej: „Ustawa o VAT”, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485), dalej: „Rozporządzenie” ;
  6. Faktura Elektroniczna – bilet uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 Ustawy o VAT w związku z § 3 Rozporządzenia, przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
  7. Podróż – przejazd z określonym terminem oraz miejscem odjazdu i miejscem docelowym;
  8. Opłata – cena Biletu za Podróż, określona w Bilecie, wiążąca w momencie zakupu Biletu;
  9. Całkowita Cena Przewozu – suma Opłaty i Opłaty Rezerwacyjnej stanowiąca należność za przejazd w rozumieniu Prawa Przewozowego;
  10. Osoba Niepełnosprawna – osoba, która ma problemy z poruszaniem się i używa wózka inwalidzkiego lub innego podobnego urządzenia, które musi zostać przewiezione razem z tą osobą;
  11. Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie Biletu, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i Bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na Bilecie, na warunkach określonych w Regulaminie;
  12. Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa Przewoźnika pod adresem www.buszagranica.pl, na której można kupić Bilet ;
  13. Pojazd – bus Przewoźnika przeznaczone do przewozu osób i bagażu w regularnej komunikacji międzynarodowej, spełniający warunki określone przepisami ruchu drogowego i innymi przepisami w tym zakresie;
  14. Obsługa pojazdu – kierowca pojazdu;
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.buszagranica.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018
 6. Rezerwując bilet na stronie bus zagranica.pl Pasażer automatycznie oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

§2 PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  1. zrealizowania przewozu Pasażera i Bagażu na trasie określonej w Bilecie,
  2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.
 2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków Umowy Przewozu i Regulaminu;
  2. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie;
  3. nie posiada lub odmawia okazania wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do podróżowania dokumentów, w tym w przypadku przewozów międzynarodowych nie posiada dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych, bądź też nie został legalnie wpuszczony do właściwego kraju przez władze imigracyjne;
  4. jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Pasażer przewozi mimo zakazu przedmioty określone w §4 ust. 7 Regulaminu,;
  5. jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 4. Zabronione jest i traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w pojeździe:
  1. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
  2. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  3. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
  4. spożywanie artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  5. granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z urządzeń radiofonicznych lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  6. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie, wykonywanie czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę, wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
  7. palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.
 5. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.

§3 PASAŻER

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  1. posiadania ważnego Biletu lub numeru rezerwacji oraz, w przypadku przewozu międzynarodowego, dokumentu niezbędnego do przekroczenia granicy;
  2. złożenia Bagażu, który nie jest Bagażem podręcznym, jeżeli taki posiada, do luków bagażowych;
  3. przestrzegania Regulaminu;
  4. punktualnego przybycia na miejsce odjazdu pojazdu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  5. stosowania się do zaleceń obsługi pojazdu.
  6.  stawienia się w stanie trzeźwości  
 2. Pasażer może zająć w pojeździe tylko tyle miejsc ile zostało wyszczególnione na kupionym bilecie.
 3. W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
 4. W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.
 5. W przypadku znalezienia w pojeździe rzeczy zgubionej lub porzuconej Pasażer powinien niezwłocznie przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.
 6. Przewóz Osób Niepełnosprawnych:
  1. Każdy środek transportu posiada miejsce do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim.
  2. Biorąc pod uwagę limit miejsc w pojeździe, przed zakupem Biletu, Osoba Niepełnosprawna powinna skontaktować się z Przewoźnikiem telefonicznie, poprzez dedykowaną Osobom Niepełnosprawnym linię: +48 514 630 801 – koszt połączenia zgodny z obowiązującą taryfą operatora sieci gsm.
 7. Przewóz osób niepełnoletnich:
  1. Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą podróżować pojazdami Przewoźnika wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
  2. Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą podróżować pojazdami Przewoźnika samodzielnie (o ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej), jeżeli legitymują się pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie Podróży, sporządzoną według wzoru dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego w obecności obsługi pojazdu podczas odprawy związanej z przyjmowaniem Pasażera na pokład.
  3. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podróżować pojazdami Przewoźnika samodzielnie.
  4. Przewoźnik nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.
  5. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Przewoźnik będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
 8. Przewóz osób niepełnosprawnych oraz dzieci winien być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
 9. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w pojeździe całkowicie wzbronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem pojazdu.

§4 BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie maksymalnie 1 sztukę Bagażu o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”) oraz jedną sztukę małego Bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera (rozmiary bagażu nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom) (dalej: „Bagaż podręczny”),
 2. Nadzór nad Bagażem podręcznym sprawuje Pasażer do którego należy Bagaż podręczny.
 3. Każdy inny bagaż, niż ten wymieniony w §4 ust.1 („Bagaż dodatkowy”) podlega dodatkowej opłacie. Naliczana jest opłata za dodatkowy bagaż. Przewoźnik zastrzega sobie prawo ograniczenia bagażu w zależności od dostępnego miejsca w luku bagażowym.
 4. Każda sztuka Bagażu podstawowego przewożona w luku bagażowym.
 5. Pasażer będący Osobą Niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.
 8. Pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty cenne, w szczególności kosztowności, przedmioty mające wartość naukową i artystyczną, a także sprzęt elektroniczny mogą być przewożone wyłącznie wewnątrz pojazdu jako Bagaż podręczny, znajdujący się pod nadzorem Pasażera. Przewoźnik nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów cennych na przechowanie.
 9. W skład Bagażu Podręcznego nie mogą wchodzić następujące przedmioty:
  1. przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom, przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;
  2. łatwopalne, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.
  3. przedmioty wywołujących uczucie odrazy;
  4. nabita broń.

§5 BILET

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny Bilet.
 2. Bilety są niezbywalne i nie mogą być odsprzedawane.
 3. Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Przewoźnika prowadzona jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedaż Biletów Elektronicznych poprzez Stronę Internetową Pośrednika prowadzona jest zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi u tego Pośrednika, opublikowanymi na Stronie Internetowej Pośrednika.
 4. Za dokonanie zakupu Biletu Elektronicznego na Stronie Internetowej Przewoźnika, pobierana jest Opłata Rezerwacyjna. Opłata Rezerwacyjna nie jest pobierana od Biletu Elektronicznego, który został nabyty w procedurze zmiany posiadanego Biletu Elektronicznego, o której mowa w pkt. 7.2 Regulaminu.
 5. Nabycie Biletu jest jednoznaczne z żądaniem wystawienia faktury, w tym Faktury Elektronicznej w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących podatku VAT.
 6. Podczas nabywania Biletu, Pasażer (nabywca Biletu) akceptuje otrzymanie faktury, w tym Faktury Elektronicznej, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku VAT.
 7. Bilet Tradycyjny, a w przypadku Biletu Elektronicznego numer rezerwacji lub wydruk Faktury Elektronicznej, powinien być okazany obsłudze pojazdu.
 8. Zamówienie przejazdu za pomocą wiadomości tekstowej sms, wiąże się z akceptacją w/w regulaminu, znajdującego się na stronie www przewoźnika.
 9. Osoba zamawiająca przejazd, której w momencie odbioru stan wskazuje na spożycie alkoholu i zagrożenie przejazdu innym osobom, nie zostanie zabrana a  kosztem przejazdu, już opłaconym zostanie obciążony zamawiający/pasażer w całości. 

§6 ZMIANA BILETU

 1. Zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika następują po potrąceniu odstępnego w wysokości 30% ceny biletu.
 2. W celu dokonania zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika.
 3. Wiadomość musi zawierać podstawowe dane dotyczące biletu: Imię i Nazwisko, data podróży, godzina odjazdu, trasa oraz numer biletu.
 4. Zmiana Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika jest możliwa w miarę dostępności miejsc i terminów. Cena za zmieniony Bilet Elektroniczny będzie odpowiadać stawkom obowiązującym w danym momencie, według aktualnej oferty Przewoźnika. Przewoźnik nie gwarantuje możliwości dokonania zmiany daty lub terminu podróży zgodnie z życzeniem Pasażera, ani wysokości cen, jakie będą obowiązywały przy zmianie Biletu Elektronicznego.
 5. W przypadku możliwości dokonania odpowiedniej zmiany Biletu Elektronicznego, Przewoźnik wyliczy opłaty należne lub kwotę należną do zwrotu z tytułu zmiany Biletu Elektronicznego, z uwzględnieniem odstępnego.
 6. Odstępne za zmianę Biletu Elektronicznego zakupionego poprzez Stronę Internetową Przewoźnika nie może być wyższe niż Całkowita Cena Przewozu uiszczona w związku z nabyciem tego Biletu
 7. W przypadku, gdy dokonanie odpowiedniej zmiany Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika nie jest możliwe, Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) może zachować posiadany Bilet Elektroniczny albo dokonać zwrotu Biletu Elektronicznego, zgodnie z §7 Regulaminu.
 8. Zmiany Biletów Tradycyjnych dokonuje się bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Biletu Tradycyjnego. Przy dokonywaniu zmiany w Punkcie Sprzedaży należy okazać Bilet Tradycyjny.

§7 ANULOWANIE (ZWROT) BILETU

 1. Przy zwrocie (anulowaniu) Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika pobiera się odstępne w wysokości 30% ceny biletu.
 2. W celu dokonania zwrotu Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika, Pasażer (nabywca Biletu Elektronicznego) powinien skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika. Wyjątkowo, w przypadku gdy Strona Internetowa Przewoźnika jest niedostępna z przyczyn technicznych, Pasażer może zgłosić dyspozycję zwrotu Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika poprzez linię telefoniczną udostępnioną przez Przewoźnika pod numerem: +48 514 630 801. Pasażer może dokonać zwrotu Biletu Elektronicznego za pośrednictwem na 48 h do planowego odjazdu – czasu rozpoczęcia podróży zgodnie z rozkładem.
 3. W czasie krótszym niż 72h przed podróżą ale nie dłużej niż 48h od momentu zakupienia biletu zwracana jest kwota biletu potrącona o 50% wartości oraz o odstępne w wysokości 50zł. Po upływie 48h od zakupu niema możliwości zwrotu (anulowania) biletu.
 4. Odstępne za zwrot Biletu Elektronicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika nie może być wyższe niż Całkowita Cena Przewozu uiszczona w związku z nabyciem tego Biletu Elektronicznego.
 5. Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokona zwrotu kwoty należnej Pasażerowi (nabywcy Biletu Elektronicznego), przelewem bankowym, lub w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na kartę.
 6. Jeżeli Pasażer odstąpi od Umowy Przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik dokona zwrotu Całkowitej Ceny Przewozu bez pobrania odstępnego.
 7.  Pasażer nie może domagać się zwrotu całości kwoty należnej za bilet/przejazd, u którego stwierdzono stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

§8 ZWIERZĘTA I PSY PRZEWODNICY

 1. W pojeździe zabroniony jest przewóz zwierząt, z wyjątkiem przewozu psów przewodników – asystujących Osobie Niepełnosprawnej.
 2. Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

§9 REKLAMACJE, SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Umowy Przewozu należy kierować w terminie 2 dni od dnia powstania podstawy reklamacji:
  1. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
  2. listownie na adres Injobs.pl Sp. o.o ul. Mazurska 1, 11-700 Mrągowo
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://buszagranica.pl
 2. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Pasażer może objąć Bagaż polisą ubezpieczeniową wykupioną indywidualnie.
 4. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia Bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie obsłudze pojazdu w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Pasażera innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  1. z błędnych lub niepełnych informacji pasażera,
  2. z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 15 min),
  3. innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez Przewoźnika.
 7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem Przewoźnika obejmującym zakresem ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
Bus Zagranica
Bezpieczne i komfortowe przejazdy do Niemiec, Holandii i Belgii.
Bus Zagranica
Hej ! 👋
W czym możemy pomóc?
12:57
Rozpocznij rozmowę